top of page

OUR PASTOR

I am so glad that you found us. Let me introduce myself. My name is Mike Durante. I am the pastor of Hope Albanian Church in Elmwood Park, NJ.

 

Unë jam shume i gezuar që ju gjetet ne edhe kishen tone. Më lejoni të prezantoj veten time. Emri im është Mike Durante. Unë jam pastor i Kishes Shqiptare e Shpresës në Elmwood Park, NJ.

 

The first time I was in Albania was 1994 with a group from my church. I knew at that time that God was calling me to help Albanian people learn about God. Since 2001 I have been the pastor of the first Albanian Evangelical church in the States. I have also lived in Albania and worked with a wonderful group of people there to teach the people about Jesus and bring them out of the darkness they had lived in for 500 years of Turkish rule and 50 more years of the worst communist system that the world has ever seen.

 

Për herë te parë unë kam shkruar në Shqipëri në 1994 me një grup nga kisha ime. Ne atë kohë Perëndia me beri thirrje mua për të ndihmuar popullin shqiptar të mësojnë për Perëndinë. Që nga viti 2001 unë kam qenë pastor i kishës së parë Ungjillore Shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Unë kam jetuar edhe në Shqipëri dhe kam punuar me një grup të mrekullueshem njerezish atje për të mësuar njerëzit rreth Jezusit dhe t'i nxjerr nga errësira qe ata kishin jetuar për 500 vjet të sundimit turk dhe 50 vite të tjera të sistemit komunist gje qe Ishte nje nga sistemet me te dhunshme qe bota kish pare ndonje here.

 

It is my honor and privilege to be the pastor of this Albanian church. It is my goal to tell every Albanian I meet about Jesus so that they can know real peace and the joy of knowing what their future will be.

 

Është nder dhe privilegj të jem pastor i kësaj kishe shqiptare. Ky është qëllimi im për të të treguar cdo shqiptari qe takoj tu flas edhe shpjegoj per Jezusin në mënyrë që ata te dine edhe te gjejne qetesine shpirterore të vërtetë dhe gëzimin e ditur se çfarë do të jetë e ardhmja e tyre.

 

I would love to meet you. Please come and join us one Sunday. You need to know about God. He really does love you!

 

Unë do deshiroja tu takoj te gjithevë. Ju lutem ejani dhe bashkohuni me grupin tone të dielen Ora 6:00 mbasditë. Është shumë e rendesishmë edhe e domosdoshmë të mësoni për Zotin edhe Perëndinë sepse ai vertet ju do juve!!

OUR CHURCH

 

Hope Albanian Church is an independent church that believes in Jesus Christ as Lord and Savior and holds up the Bible as the infallible and Divinely inspired Word of God. We teach the Bible, study the Bible and worship the Lord as the Body of Christ. We are mostly Albanian immigrants but all people are invited to worship with us and join our family.


Kisha Shqiptare e Shpresës është një kishë e pavarur që beson në Jezus Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar dhe besojne ne Biblën si Fjala e pagabueshme dhe frymëzim Hyjnor i Perëndisë. Ne mësojme Biblen, studjojme Biblën dhe adhurojme Zotin si Trupin e Krishtit. Ne jemi kryesisht emigrantë shqiptarë, por të gjithë njerëzit janë të ftuar që të adhurojnë me ne dhe të bashkohet me familjen tonë.


Come and join us, every Sunday evening at 6:00. You will meet new people and learn about our God and worship Him with us. we look forward to seeing you here and getting to know you.

Ejani dhe bashkohuni me ne, çdo te diel në 06:00. Ju do të takoheni me njerëz të rinj dhe do mësoni për Perëndinë tonë dhe të adhuroni Atë bashke me në, ne shpresojme qe do tu shikojme ju këtu dhe per tu takuar edhe njohur me anetare te tjere te kishes tone.

bottom of page